Zagadnienia tematyczne – podsystemy

Polskie dylematy scalania gruntów i urządzania terenów wiejskich
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Siuta – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
Biologiczna rekultywacja gruntów w górnictwie odkrywkowym
Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Rola procesów naturalnych w biologicznej rekultywacji nieużytków poprzemysłowych
Prowadzący: prof. nadzw., dr hab. Gabriela Woźniak –Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Ochrona przed erozją oraz techniczna i biologiczna rekultywacja gruntów zdegradowanych
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
   Techniczne i biologiczne oczyszczanie ziemi i wód gruntowych
Prowadzący: mgr inż. Agnieszka Wolniewicz – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu
  Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów na nawozy agroekologicznej użyteczności
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Łabętowicz – SGGW w Warszawie
  Agrochemiczne właściwości gleb rolniczych
Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
  Rozpoznanie zagrożeń terenów miejskich przez ocieplenie klimatu oraz zapobieganie negatywnym skutkom
Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Sadowski – Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie