Zakończono przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji.

Preferowana forma wystąpienia
referatposter

Wybieram podsystem – planowane wystąpienie zostanie przyporządkowane do wybranego podsystemu oraz skierowane do osoby prowadzącej
1. Polskie dylematy scalania gruntów i urządzania terenów wiejskich.2. Biologiczna rekultywacja gruntów w górnictwie odkrywkowym.3. Rola procesów naturalnych w biologicznej rekultywacji nieużytków poprzemysłowych.4. Ochrona przed erozją oraz techniczna i biologiczna rekultywacja gruntów zdegradowanych5. Techniczne i biologiczne oczyszczanie ziemi i wód gruntowych.6. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów na nawozy agroekologicznej użyteczności.7. Agrochemiczne właściwości gleb rolniczych.8. Rozpoznanie zagrożeń terenów miejskich przez ocieplenie klimatu oraz zapobieganie negatywnym skutkom.

W przypadku akceptacji referatu zgłaszam chęć jego opublikowania
w czasopiśmie Journal of Ecological Engineeringw czasopiśmie Inżynieria Ekologicznaw monografii wydanej drukiem

Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych moich danych osobowych i przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości przez Lubelski Oddział PTIE (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z realizacją Konferencji