Na konferencję przyjmowane są zgłoszenia zarówno wstępnych wyników badań, jaki i końcowych rezultatów podjętych prac. Opracowania należy przedstawić w formie referatu albo w postaci posteru. Streszczenia referatów i posterów będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Pełne wersje zgłoszonych artykułów będą recenzowane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do opublikowania w czasopismach:

Uczestnik konferencji może zgłosić do opublikowania tylko jeden referat lub poster.

Przewiduje się ponadto opracowanie i wydanie drukiem monografii naukowej podsumowującej dorobek merytoryczny konferencji. W monografii zostaną przedstawione referaty problemowe opracowane przez liderów podsystemów, uzupełnione o istotne doniesienia uczestników konferencji. Autorzy doniesień uzupełniających treści poszczególnych podsystemów będą współautorami rozdziałów monografii.