PONIEDZIAŁEK 17.09.2018 
               11.00 Rejestracja uczestników
12.00 – 13.00 Sesja posterowa – pobierz
13.00 – 13.45 Obiad
14.00 – 15.30 Otwarcie konferencji,
Sesja jubileuszowa prof. dr. hab. Jana Siuty
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – członek korespondent PAN, Uniwersytet Opolski, IPIŚ PAN

15.30 – 17.00 Sesja I
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – członek korespondent PAN, Uniwersytet Opolski, IPIŚ PAN
prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prezentacja referatów:
1. Siuta J. „Polskie dylematy scalania gruntów i urządzania terenów wiejskich”
2. Krzaklewski W. „Biologiczna rekultywacja gruntów w górnictwie odkrywkowym”
3. Rutkowska A, Otremba K. „Wybrane aspekty rekultywacji rolniczej”
4. Kusza G. „Problemy rekultywacji leśnej wyrobisk odkrywkowej Kopalni Wapieni Górażdże”
5. Ostręga A., Pawełczyk K. „Rewitalizacja rejonów eksploatacji złóż surowców skalnych a usługi ekosystemowe”


17.00 – 17.30  Przerwa na kawę

17.30 – 19.00 Sesja II
Przewodniczący:
prof. nadzw., dr hab. Gabriela Woźniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prezentacja referatów:
1. Woźniak G. „Rola procesów naturalnych w biologicznej rekultywacji nieużytków poprzemysłowych”
2. Baran S., Żukowska G. „Ochrona przed erozją oraz techniczna i biologiczna rekultywacja gruntów zdegradowanych”
3. Sienkiewicz J. „Rola roślinności spontanicznej w rekultywacji nieużytków poprzemysłowych”
4. Błońskka A. „Stare piaskownie jako ostoja rzadkich roślin mokradłowych”
5. Falencka-Jabłońska M. „Zagospodarowanie terenów pustyni industriogennej na terenie GOP”
6. Mocek A. „Właściwości fizyczno-chemiczne oraz mikrobiologiczno-biochemiczne gleb kształtujących się na składowisku popiołów i żużli elektrownianych”


19.45 – 24.00 Uroczysta kolacja

 

   WTOREK 18.09.2018 
08.30 – 09.30 Śniadanie
09.30 – 11.30 Obrady panelowe firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o. (sala biblioteki)

09.30 – 11.30 Sesja III
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Łabętowicz – SGGW w Warszawie
mgr inż. Agnieszka Wolniewicz – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu

Prezentacja referatów:
1. Wolniewicz A. „Techniczne i biologiczne oczyszczanie ziemi i wód gruntowych”
2. Łabętowicz J., Stępień W. „Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów na nawozy agroekologicznej użyteczności”
3. Marecik R. „Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich na jakość izolowanych konsorcjów mikroorganizmów i ich aktywność degradacyjną”
4. Antonkiewicz J. „Wykorzystanie makroelementów z komunalnych osadów ściekowych przez różę energetyczną i ślazowca pensylwańskiego”
5. Koc-Jurczyk J. „Wpływ pH w procesie AOP na usuwanie substancji humusowych z koncentratu odcieków składowiskowych po odwróconej osmozie”
6. Rudak J. „Rola eksploatacji urządzeń melioracyjnych w kształtowaniu jakości wód”
7. Ciesielczuk T. „Ocena efektywności nawozu organiczno-mineralnego wytworzonego z odpadów poekstrakcyjnych kawy i popiołu ze spalania biomasy”
8. Czekała W. „Wykorzystanie biowęgla do produkcji nawozów organicznych”
9. Kiepurski J., Kulikowski Ł. „Technologia hydrożelowa. Kontrolowane gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie i przemyśle”
10. Kulikowski Ł., Kulikowski E. „Mobilna technologia przetwarzania osadów ściekowych na pełnowartościowy nawóz organiczny”


11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 13.45 Sesja IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
prof. dr hab. Maciej Sadowski – Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie

Prezentacja referatów:
1. Lipiński W. „Agrochemiczne właściwości gleb rolniczych”
2. Sadowski M. „Rola zagospodarowana przestrzeni miejskiej w adaptacji do zmian klimatu”
3. Łuczak K. „Podatność magnetyczna i zawartość pierwiastków śladowych w glebach zlokalizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych miasta Opola”
4. Watros A. „Monitoring azotu mineralnego narzędziem do oceny oddziaływania rolnictwa na środowisko”
5. Adrianek Z. „Badania stanu zakwaszenia gleb w kształtowaniu regionalnych polityk rolno-środowiskowych”
6. Kacprzak M. „Przetwarzanie odpadów na organiczno-wapniowy nawóz oraz dystrybucja i plonotwórcza efektywność nawozu”.
7. Drożdżal J. „Koncepcja Krajowy Program Odkwaszania i Użyźniania Gleb w Polsce”
8. Zając S., Gajdowic T. „Grunt to wiedza – program badawczy, a potrzeby rolnika – na przykładzie projektu Grupy Azoty”


13.45 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00 – 15.00 Obiad
                  15.00 Wyjazd uczestników konferencji
15.00 – 16.00 Zebranie członków Zarządu Głównego PTIE (sala biblioteki)